ሓድሽ  ፕሮጀክት ማረምኤ 2019 (ERDA)!!!

ናብ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ኣባላትን ፈተውትን ደገፍትን ማሕበር ረዲኤትን ምዕባለን ኤርትራ ብሓበራ ።

 ክቡራትን ክቡራንን ኣሓትን ኣሕዋትን ብመጀመርታን ቅድሚ ኩሉን ኣኣብ ዘለኹሞ ናይ ስደት መናባብሮ ጥዕናኹም ተሓልዩ ብሰላም ክትህልዉ ካብ መላእ ስደተኛታት ኣሓትኩምን ኣሕዋትኩምን ኤርትራውያን ክቡር ልባዊ ሰላምታን ምስጋናን ብመንገዲ ማሕበርኩም ማሕበር ህዝቢ ዝኾነት!! ማሕበር ረዲኤትን ምዕባለን ኤርትራ፡ ማረምኤ (ERDA) ከነማሓላልፈልኩም ንፈቱ።

    ብምቕጻል ማረምኤ(ERDA ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ዝብል ሰናይ ተበግሶ ጨሪሓ ክትብገስ ከላ ብጀካ ቅኑዕ መምርሕን ቆራጽ ተበግሶን ካልእ ትውንኖ ካፒታል ኣይነበራን።

በንጻሩ ኣብ ቅድሚኣ ከጋጥምዋ ዝኽእሉ ሓያሎ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ተጻብኦታትን ብድሆታትን ኣብ ዓቢ ግምት የእትያ እያ ተበጊሳ። ከምቲ ዝገመትናዮ ድማ ኣብ ዘይካኣል ዝመስል ብቀሊል ዘይግመት ፈተና እዩ ኣጋጢሙና፡ ብሳላ ትዕግስትን፡ ጽሮትን፡ ኣባላትን ዉፉያት ደለይቲ ፍትሕን ሰላምን ኤርትራውያንን ወጻእተኛታትን ለበዋን ምድግጋፍን ምትብባዕን ነቲ ዘይስገር ዝመስል ዝነበረ በዳሂ መድረኽ በቲኽና ናብ ዉጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ክንራኸብን ብዓቕሚ ማሕበር ግዝያውን ዘላቕን ደገፋት ክንገብር ጸኒሕናን ኣሎናን ኢና።

  ክቡራንን ክቡራትን ደለይቲ ፍትሒ ከምቲ ዓመት ዓመት ብዝተነጸረን ስኑድ ዝኾነ ማሕበራዊ ኣሳራርሓ ሒዝና ስለ ንኸይድ ዝኾነት ትዕበ ትንኣስ እትዋጻእ ንዋት ወይ ገንዘብ ናብ ተረዳእቲ ምብጽሑን ዘይምብጽሑን ዘታኣማምን ሰነዳት ብመራኸቢ ብዙሃን ናብ መላእ ዓለም ዝርክርቡ ህዝብናን ፈተውትናን ብጹሑፍን ብተንቃሳቓሲ ቪድዮን ደረቕ ስእልን ክንዝርጎሖ ጸኒሕናን ኣሎናን ኢና።

ግልጽነት ምትእምማን ይፈጥር ምትእምማን ድማ ምዕባለ  የምጽእ ከም ዝባሃል፥            ካብ 2004 መወዳእታ ታተ ኢልና ክንጅምር ከለና ብግልጽና ስለ ዝጀመርና ኣብ ውሽጥና ዓቢ ምትእማን መስሪትና፡መንገዲ ምዕባለ ንምጥማት ብሩህ መጻኢ ሓቢሩና፥ ብኽምዚ  ድማ ካብ ዜሮ ዝጀመረ ቅኑዕ ዓላማ ናብዚ ህዝባዊ ደረጃ ክንበጽሕ ስለ ዝኸኣልና ብኡ ደረጃ ድማ እቲ ረዲኤት ካብ ረዲኤት ሓሊፉ ናብ ምዕባለ፡ ክሳጋገር በቒዑ ማለት፥ ኮንተይነር ናይ ሕክምና ዓራውትን፡ ኮንተይነር ዝተፋላለየ ንስደተኛታት ዝጠቅም ኣቑሑት ካብ ጀርመን ኣጽዒና፥ ናብ ጽሩይ ማይ ምብርካትን፡ መባእታዊ ቤት ትምህርትን፡ ዝተፋላለየ ዓይነት ሕክምና ማለት፥ ከም ብዓል ስታር ፎር ስታር ዝኣምሰሉ ገበርቲ ሰናይ ሰብ ሞያ ኮይና ዝተፋላለየ ሕክምና ናይ ስኒ፡ ናይ ዓይኒ፡ ቀሊል መጥባሕቲ፡ ሕማም ሽኮርያ ንዝሓመሙ መዐቀኒ መሽናት፡ ምስ ናይ ዓመት ስትሪፕ፡ ምርኩስን፡ ዊልቸርን፡ ክዳውንትን፡ ጫማን፡  ናይ ስፖርት ዕጥቅን፡ ቢሮን፡ ጥራውዝትን፡ ውሽጢ ስረን፥ ሓጺበን ዝጥቀማሉ ሞደስ ካብ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከባ ኣሓተን ADE CARE ዝተወፈየን፥ ናይ ጽርየት ከም ሳሙናን፡ ኦሞን፡ ኮምኡ ውን ነተን ዝተወደባ ማሕበራት ናእሽቱ ንግድታት ንመካይዲ ዝኾነን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክንገብረለን ጸኒሕናን ኣሎናን ኢና።  

ሕጂ ውን ከምቲ ልሙድ ዓመትዊ ማሕበራዊ ዕማማት ንምስልሳል ባጀት ስለ ዘድሊ ናይ 2019 መድባት ሰሪዕና ንዕኡ ዝኸውን ባጀት ካብ ህዝብናን፥ ፈተውትናን  ንምእካብ ብኸምዚ ዝስዕብ ብመጽናዕቲ ከነዳልዎ ከለና፡ብመጀመርታ ኣብ ህዝብና ብምትእምማንን ምምርኳስን  ክኸውን ከሎ፥ ማለት፥ ኩሉ ደላይ ፍትሒ እየ ዝብል ብተግባርን፡ ብሓላፍነትን ውራየይ ኢሉ ንህዝቡ ኣለናካ ክብል ክበቅዕ ክኸውን ከሎ፥ ጎኒ ጎኒ ድማ ካብ ኩሉ መንግስታውን፥ ዘይመንግስታውን፥ ድርጅታትን ብሰብኣዊ ርሕራሐን ብሕልናን ንዝተወጸዐ ህዝቢ ዓለም ብዘይ ኣፋላላይ ዓልየትን፥ ሃይማኖትን፥ ሕብሪ ቆርበትን፥ከይተሓለሉ ንዝልግሱ ውልቀሰባትን ከይተረፈ ብስም ውጹዕ ህዝብና ሓገዛት ክንሓትት ጸኒሕናን ኣሎናን፡ ብስትራተጂ ናይ ነዊሕ ዓላማ ማረምኤ ግና ናብቲ ቀንዲ ብዓል ውራይ ዝኾነ ደላይ ፍትሒ ሰፊሕ ህዝብና ጥራይን፡ጥራይን ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክንስምሩሉ ንደሊ።

  ነዚ ክሳብ ሕጂ ተበጺሑ ዘሎ ኣወንታዊ ምዕባለ ክንበጽሖ ካብ ዘብቅዑ ወስንቲ ረቛሒታት ድማ እዞም ዝስዕቡ ክጥቀሱ ይካኣል። ናይ መራኸቢ ብዙሃን ፓልቶክ ስመር ሩም ቁጽሪ 1፡ ራድዮ ኣሰና፡ ረድዮ ወጋሕታ ወዘተ ---- ክኾኑ ከለዉ ከም ኣራን፡(ARRA) ዩኤንኤችሲኣርን (UNHCR) ውን ኣብ ምፍላጥናን ምዕባይናን ኣብ ኩሉ ሸነኻዊ ምትሕብባር ማለት፥ ኣብ ጸጥታን መጎዓዝያን ዓቢ እጃም ስለ ዘበርከቱልና ነቲ ዓመተዊ መድብ ማረምኤ ክዕወትን ብኡ ደረጃ ድማ ቶሞኩሮና ከነማዕብልን ምስ ህዝብና ተራኺብና ዝያዳ ክንላዘብን ኣስቶምሁሮ ክንልግስን ክንማሃርን ክንምህርን ስለ ዘግበሩና ከይሰመርናሉ ክንሓልፍ ኣይንመርጽን።

  በዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ታሪኻዊ ኣጃማምራ ማረምኤ ቀጻልነታ ንምዕቃብ ኣብ 2019 ውን ብኸምዚ ዝስዕብ መድብ ሰሪዕና ናይ ሳላሳን ሓሙሽተን ሽሕ ዶላር ኣመሪካ (35000$) ዓመታዊ ባጀት ብኸምዚ ዘርዚርና ንኹሉ ብሰብእዊ ርሕራሐ ነዛ ማሕበር ዝሓገዙን ዝሕግዙ ዘለዉን ብትሕትና ግዲኦም ክገብሩ ንላቦን ንጽውዕን።

 1,ከምቲ ኣቐዲምና ዝሓበርናዮ ኣብ ክንን፡ ቅኒቶ፡ ናይ መውዓሊ ሕጻናትን ኤለመንታሪ ቤት ትምህርትን ብ ማረምኤ ተሃኒጾም ሳልሳይ ዓመቶም ኣብ ስራሕ ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ገና እቶም ሕጻውንቲ ሩሑቕ መንገዲ ካብ ሳልሳይ ክፍሊ (3ይ)ናብ ቤት ትምህርቲ ማዕበል ብናይ ህጻን ጉዕዞ 2.30  ሰዓታት ክኸዱ ጥራይ ይጓዓዙ ምህላዎም ንዕኡ ንምትራፍ  ተወሳኺ ሓደ ኽፍሊ ኣብ ክንን፡ ሓደ ክፍሊ ኣብ ቅኒቶ ንምስራሕ ከም ፕሮጀክት ማሕበር ረዲኤትን ምዕባለን ኤርትራ ተታሒዙ ዝጸንሐ ኮይኑ ስኣን ባጀት ክውንዘፍ ስለ ዝጸንሐ ሕጂ ንምትግባሩ ናብ ኩሉ ዝምልከቶ መጀመርታ ከም ሰብ፡ ድሒሩ ከም ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ብሓፈሻ፥ ብፍላይ ድማነዘን 2 ዉጹዓት ዓድታት ብቐረባ ዝፈልጥወንን ዝተወለዱለንን ብዕቱብ ግዲኦም ክገብሩ ነዚ ህንጻ ንምስራሕን ኩሉ ናይ ትምህርቲ መሳርሒታት ማለት፥ ካብ ሰድያታት፡ ሰሌዳታት ጀሚሩ ካልእ ዝማላእ ነገራትን ፡ ነተን ክልተ ዓድታት ናይ ማይ ዒላ ጽገና ዝኸውንን (መንተናንስ)  ናይ ዓሰርተ ሰለስተተ ሽሕ 13000 $ዶላር ሓርፋፍ ግምት ብመጽናዕቲ ናይ እዋኑ ዕዳጋ ኣራጋጊጽና ስለ ዘሎና ሕጂ ውን ኩሉ ብሰብእዊ ርሕራሐ ከምቲ ቤ/ትን ጽሩይ ማይን፡ ንምብርካት ዝወፈርኩሞን ብተግባር ዘርኣኹሞ ተወፋይነትን ከይተሓለልኩም ነዞም ዝግበኦም ህጻናት ኣብ ገዞኦም ክመሃሩ ማረምኤ ብትሕትና ትላቦን ተማሕጽንን።   

2. ከም ዉጹዓት ሓዲገመዲግ ዝወደቑ ህዝቢ መጠን ብዝዋሓደ ቀዳማይ ረዲኤት፥ ሕክምና ናይ ምርካብ ዓቢ ጸገም ስለ ዘጋጥሞም ማሕበር ረዲኤትን ምዕባለን ኤርትራ ካብ ብቐረባ ሽግሮም ዘንበበት ማሕበር መጠን ኣብ 2015 ሓኪም ዓይኒ ዶክቶር ቆጺርና ናይ ዕይኒ ሕክምና ገርናሎም ናይ ዓይኒ መነጸር ገርናሎም፡ ኮምኡ ውን ብዓሶን፥ ውጽኣትን ፥ቀሊል ቁስልን፥ ስለ ዝጥቅዑን፡ ክሎረኪን፡  ፋሻ፡ ፕላስተር፡ ኣልኮል፡ ቱንቱራ ቀዳማይ ረዲኤ ገርናሎም  ነርና ፡ ግና ሰኣን ባጀት ቀዋሚ ኮይኑ ክቕጽል ኣይከኣለን ፡ነዚ ብጣዕሚ ኣድላይ ዝኾነ ነዞም ብዝላዓለ መስዋእቲ ከፊሎም ሃገር ነጻ ዘውጽኡ ክነሶም ነዚ ቀሊል መሰል ተነፊግዎም ስለ ዘሎ ነዚ ንምዕዋት ሰለስተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ዶላር ኣመሪካ (3,500$) ብሓርፋፍ ናይ እዋኑ ዋጋ ተጸኒዑ ቀዋሚ ናይ ቀዳማይ ረዲኤት ክሊንክ ንምግባር ዝዓለመ እዩ።                     

3፣ ማሕበር ረዲኤትን ምዕባለን ኤርትራ ክትጅምር ከላ ብናይ ስደተኛታት መዕቆቢ ከም ዝጀመረት ሕቡር ኮይኑ፥ ክሳብ ሕጂ ካብ ዘሳላሰለቶም ዓበይቲ ዕማማት ካብ ብብዙሑ ብውሕዱ ብኸምዚ ክጥቀስ ይካኣል።

1.  ማረምኤ ወይ ERDA ከም ግብረሰናይ ማሕበር መጠን ብዘይ ገለ ኣፋላላይ ማለት፥ ካብ ዓልየት፡ ውገን፥ ሃይማኖ፥ ፖለቲካዊ ዝምባሌ፥ ኣውራጃ ናጻ ኮይና፥ ንኹሉ ስደተኛ ኤርትራዊ ብነጻ ከተገልግል ዝተመስረተት ማሕበር እያ።

ብኡ መሰረት ድማ ካብቲ ረዲኤት ዝዓብን ዝዓዝዝን ነቲ ስደተኛ ብከመይ ሽግሩ ይፈትሕን ብሓብር ንስደት ይገጥሞን ትርጉም ስደትን ምረቱን ምኽንያት መስደዲኡን ብዕምቆት ክፈልጥን ብርክት ዝበለ ጸረ ድሑር መሰረት ዘይብሉ ምፍልላይን ክሰዓር ብስሚናራት ኢና ወፍርና ጀሚርና።

 ካብ ክቱር ዘይምትእምማንን ፍርሕን ድማ ከይሳኣሉን ቃሎም ከየስምዑን ካባና ይሃድሙ እዮም ነይሮም፡ ሕጂ ግና ድሕሪ ነዊሕ ጻዕሪ ንፍርሒ ስዒሮም ኣብ ሞንጎኦም ንዝነበረ ዘይመሰረታዊ ፍልልያት ብጸላኢ ዝተባለሐ ሃይማኖታዊ፡ ኣውራጃዊ፡ ክሳብ ወረዳዊ፡ ዓዳዊ፡ ፖለቲካዊ፡ ወጊኖም ከም ስደተኛ ባዕሎም ብዝመረጽዎም ወከልቲ ክማሓደሩ ስለ ዝበቕዑ፥ ብሓደ ተሰሊፎም ዘለዎም ሽግራትን ጠለባቶምን ናብ መላእ ኣብ ዲያስፖራ ዝርከቡ ኣሓቶምን ኣሕዋቶምን ለበዋን ሓደራን ከማሓላልፉን ብማሕበር ንዝግበረሎም ከመስግኑን ይርከቡ ኣለዉ።

 

ክቡራንን ክቡራትን፥ ነዚ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ዝርከብ ዉጹዕ ህዝብና ንምርዳእ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ከም ዘድሊ ዘታሓታትት ኣይመስለን፡ ስለዚ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ እዞም ስደተኛታት ብዘጋጥሞም ጸጋማት ማለት፥ በብዘራኽቦም ሕማማት፥ ይኹን ስንክልና ዕብየት ይኹን ጾታ፥ በብማሕበሮም ተወዲቦም ሽግራቶም ንምፍታሕ ፈጠንጠን ስለ ዝብሉ ማረምኤ ወይ (ERDA) ኣብ ርእሲ እቲ ዝዋሃቦም ረዲኤት ንማሕበሮም ዝኸውን ናይ ነብስኻ ምኽኣል ዝብል ነኣሽቱ ንግድታት ስለ ዝውንኑ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንሓያለ ዓመታት ብዓቕሚ ማሕበር ክንገብረሎም ጸኒሕናን ኣሎናን ኢና።

 ክሳብ ሕጂ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ክረኽቡ ዝጸንሑ ማሕበራት ኣዞም ዝስዕቡ እዮም።

 

ሀ፥ማሕበር ስደተኛታት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ማይ ዓይኒን፡ ዓዲ ሕርሽን፥

ለ፥ማሕበር ስደተኛታት ኤትራውያን  ስንኩላን ማይ ዓይኒን ዓዲ ሓርሽን፥

ሐ፥ ማሕበር ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣረጋውያን ማይዓይንን ዓዲ ሓርሽን፥

መ፥ ማሕበር ስደተኛታት ኤርትራውያን ናይ ኣእሙሮ ዝሓመሙ ማይ ዓይንን ዓዲሓርሽን፥

ረ፥ ማሕበር ስደተኛታት ኤርትራውያን ናይ ሽኮር ሕሙማት ማይ ዓይኒን ዓዲ ሓርሽን፥

ሰ፥ ማሕበር ስደተኛታት ኤርትራውያን ኤች ኣይቪ ዝተበከሉ ማይዓይኒን ዓዲ ሓርሽን እዮም።

ኣብ ስደተኛታት ኤርትራውያን መዕቆቢ ሕንጻጽን ሽመልባን ዝርክርቡ ማሕበራት ብሰንኪ ሕጽረት ባጀት ከምዘን ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘራ ማሕበራት ናይ ገንዘብ ሓገዝ ካብ ዘይዋሃበን ጸኒሑ ስለ ዘሎ፡  ክንደይ ግዜ ብምስትምሳል ጥርዓንን ክስን ሓቲተን እየን። ኣብ 2019 ከም ፕሮጀክት ማረምኤ ወይ ERDA  ብተግባር ክንምልሸሎም መድብ ሰሪዕና ስለ ዘለና እቲ ናብ ኣርባቲዑ ስደተኛታት መዓስከራት ዝግበር ባጀት ብዓቕሚ ማሕበር ብኸምዚ ዝስዕብ ከነካናውኖ መታን ክንጽዕር ብዘጽናዕናዮ ሓርፋፍ መጽናዕቲ ከምዚ ይመስል።

 ሽመልባ እቲ ዝገደመ ናይ ስደተኛታት ካምፕ ኮይኑ ብሰለስተ ብሄራት ዝቆመ እዩ ብናይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ድርጅት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ 64% ኩናማ 30% ትግርኛ፥ 6% ሳሆ እዮም።

   ከምቲ ኣብ ላዕሊ ናይ ስደተኛታት መዕቆቢ ማይ ዓይንን፡ ዓዲ ሓርሽን፡ ዝተገልጸ ሕማማትን ጸገመታን ብምኽንያት ጠባይ ንፋስ ተሓዊስዎ ካብኡ ዝገደደ እንተ ዘይኮይኑ ስለ ዘይሓይሽ ከምቲ ብዝምድናዊ ኣዛራርባ ብማረምኤ ድሓን ግልግሎት ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ክግበር ዝጸንሐ ኣብ 2019 ኣብ ሽመልባን ሕንጻጽን ቆላሕታ ክግበረሎም ሰናይ ሓላፍነት ዝመልኦ ልግስኹም ከም ትማሊኹም ግዴኹም ክትዋጽኡ፡ ኣብ ጌታን ኣባኹምን ብምእማን ብኸምዚ ሓርፋፍ መጽናዕቲ ማለት ናይ ዓሰርተ ሾመንተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ዶላር ኣመሪካ፥ (18,500$) ከም ዘጀምርና ገምጊምና ኣሎና።      

   ክቡራትን ክቡራንን ደለይቲ ፍትሕን ሰላምን ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተመደበ ባጀት ብኸምዚዝስዕብ ኣብ ኣርባዕቲኤን ስደታኛታት ካምፕታት ብማዕረ ክነማሕደረን ኢና።

ሀ፡ ነቶም ናይ ኣእሙሮ ሕሙማት ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ማይዓይንን፥ዓዲሓርሽን፥ ዝካናኸኑ በብሾሞንተ ሰዓት ዝቃያየሩ 3 ተሓጋገዝቲ ደሞዝ፡ ኮምኡ ውን ንጽርየትን ንገለ መዛናግዒ ዝኸውን።                                                  2000$                                                    

ለ፡ ነቶም ናይ ሽኮር ሕሙማት ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ማይዓይንን፥ ዓዲሓርሽን ናይ ጽርየትን ምዐቀኒ ስትሪፕን ተወሳኺ መሽንን ሓገዝ ንዘለዎም ናይ ነብስኻ ምኽኣል ናኣሽቱ ንግድን ናይ ማይ ዓይኒን ዓዲ ሓርሽን፡                                   1200$                                                         

ሐ፡ ንማሕበር ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣረጋውያን ማይዓይንን ዓዲሓርሽን ንዘለዎም ትካላትን ብዕድመ ኣጽቢቖም ዝደፍኡን ጥዕና ዝጎዶሎምን ፉሉይ ክንክን ዝውዕል። 1200$                                                      

መ፡ ንማሕበር ስደተኛታት ኤርትራውያን  ብኤች ኣይቪ ዝተለበዱ ማይዓይንን ዓዲሓርሽን ንነብሶም ክኽእሉ ዝመስረትዎ ትካል ንምዕባይን ንምግብን ጽርየትን ዝውዕል።   1200$                                                                                   

ሰ፡ ማሕበር ስደተኛታትኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ማይዓይንን ዓድሓርሽን ንዘለወን ናይ ነብስኻ ምኽኣል ናኣሽቱ ትካላት መማዕበሊ ዝኾነን።             1200$                 

ረ፡ ንማሕበር ስደተኛታትታ ኤርትራውያን ኣካለ ስንኩላን ኤርትራውያን ማይዓይንን ዓዲሓርሽን ንዝውንንዎ ናይ ነብስኻ ምኽኣል ትካላት መዕበይ ዝኸውን።         1200$                                  

ሃንደበት ንዘጋጥም ህጹጽ ዘይተጸበናዮ ወጻእን መሐለውታን ወዘተ               1050$                

2: ክቡራንን ክቡራትን፥ ከምቲ ልዕል ኢልና ዘብራህናዮ እዘን ክልተ ናይ ስደተኛታት ካምፕ ሽመልባን፥ ሕንጻጽን ብሰንኪ ሕጽረት ባጀት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ዝምልከት ንሓያለ ግዜ ዝኸውን ኣቋሪጽናለን ጸኒሕና ኢና።

  ኣብ 2019 ኢድና መሊእልና ነዚ መደብ ብጽፈት ከነዕውቶ ሰናይ ትምኒትኩም ትምኒትና ክኸውን ብኸምዚ ዝስዕብ ክንውጥኖ መድብ ወጺኡ ኣሎ።

ሀ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወፍርና ከም ዝተዓዘብናዮ ብርክት ዝበላ/ሉ ፍሉይ ረዲኤት ዘድልየን ሱንኩላን ኣዴታት ኣብ ሕንጻጽን ሽመልባን ስለ ዘለዋ ንኽሊትኤን ካምፕታት ናይ   2000$

ለ፥ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣረጋውያን ኣብ ሽመልባ ብዙሓት ጉዱኣት ስለ ዘለዉ ኣብ ሕንጻጽ ውን በቲ ሓያል ዋዒ ዓዲ ዊዕል ሓገዝ ዘድልዮም ስለ ኣለዉ ናይ          1500$

ሐ፥ ማሕበር  ስደተኛታት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ሽመልባን ሕንጻጽን ብማሕበር ተወዲበን ስለ ዘለዋ ንማሕበረን ዝኸውን ቅድሚ ሕጂ ንመርዓ ዝካረ ቨሎ ቁሩብ ገንዘብን ተውሂበን ነይረን፡ ንዕኡ መማዕበሊ ዝኸውን ሓገዝ።                         1300$                                                                                               

መ፥ ማሕበር ስደተኛታት ኤርትራውያን ናይ ኣእሙሮ ዝሓመሙ ኣብ ሽመልባን ሕንጻጽን ብርክት ዝበሉ እዮም ንመእለይኦም  3 ተሓጋገዝቲ በብሾመንተ ሰዓት ተቓያይሮም ዝኣልይዎምን ንጽርየትን መዛናግዕን ዝኸውን።                          ናይ 1300$    

ሰ፥ ንስደተኛታት ኤርትራውያን ብሕማም ሽኮርያ ዝተጠቕዑ ናይ መዕቀኒ ስትሪፕን መሽንን ዝውዕል።                                                             1200$

ረ፥ ንስደተኛታት ኤርትራውያን ብኤች ኣይቪ ዝተበከሉ ኣብ ሽመልባን ሕንጻጽን ስለ ዘለው ንማሕበሮም ዝውዕል ሓገዝ።                                              1200$   

 ከምቲ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ናይ ረዲኤት ጉዕዞ ዘይተጸበካዮ ሃንደበት ወጻኢታት ከጋጥም ባህርያዊ ስለ ዝኾነ፥  መሐለውታ።                                          950$

                                                                                                      

እዚ ናይ 2019 ባጀት ጠቕላላ ድምር እዚ ዝስዕብ እዩ              =        35.000$

ናብዝኸብርክንን ዝኸበርኩምን ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ብሰብኣዊ መሰልን ፍትሕን እትግደሱ ብሓፈሻ፤ ብፍላይ ድማ ነቲ ዕድመ ወሰን ከይተሓለለ ንፍትሕን ደሞክራስን ሰብእዊ መሰልን ዝቃለስ ሃገራዊ ኤርትራዊ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ሽግር ህዝቢ ኤርትራ ንምቅላል ብማሕበር ህዝቢ ዝኾነት፥ ማሕበርኩም፥ ማሕበር ረዲኤትን ምዕባለን ኤርትራ ንዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ረዲኤት ኣካሉ ኮይንኩም ብተግባር ከም ትማሊኹም ዝላዓለ ግዴኹም ብሓሳብ፥ ብምኽሪ፥ ብጉልበት፥ ብማተርያል፥ ብገንዘብ ዕዙዝ ተሳትፎኹም ወሳንን!! ወሳንን!! ስለ ዝኾነ ብስመይን ብስም መላእ ማእከልነትን፡ ኣባልን፥ ፈታውን፥ ብዓብዩ ድማ ብሽም እቶም ኣብ ሮምቦዞ ተደርብዮም ዘለዉ ተረዳእቲ ስደተኛታት ኣሓትን ኣሕዋትን፥ ደቅናን፥ ኤርትራውያን ሽም ኮይነ ተምበርኪኸ ይላቦን፥ የማሕጽንን፥ ይጽውዕን።

               ብመላእ ኣካየድትን ቦርድ እባላትን ዝተጸንዔ ፕሮጀክት 2019!!!                                

               ማሕበር ረዲኤትን ምዕባለን ኤርትራ!!!

                                  ካሕሳይ እሕደጎ!!!

                                  ፕሮጀክት ኦፊሰር

መድለዪ Search Suche بحث

ኣብ መርበብ መን ኣሎ Who's Online Wer ist online المتواجدون حاليا

We have 57 guests and no members online