ዕላማታትን ሸቶታትን ማሕበር

Veröffentlicht: Dienstag, 04. Oktober 2022
 1. ስም፡ ቤት ጽሕፈትን ናይ ዕዮ ዓውደ ኣዋርሕን ማሕበር
  • 1.1 ማሕበር ብዝስዕብ ስም ይስመ፡ ማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራ ዝተ. ማ.
  • 1.2 ቤት ጽሕፈት ማሕበር C/o ኢዮብ መዓሾ፡ ዎልፋርትስቫየረር ስትራሰ ፡ 76131 ካርልስሩሀ፡ እቲ ማሕበር ኣብ ቤት ፍርዲ ማሕበራት ማንሃይም ምይጉብ እዩ።
  • 1.3 ናይ ዕዮ ዓውደ ኣዋርሕን ማሕበር እቲ ዓመታዊ ዓውደ ኣዋርሕ እዩ።
 1. ዕላማታትን ሸቶታትን ማሕበር
  • 2.1 ማሕበር ዘለዎ ዕላማ ብመስረት‘ቲ „ካብ ቀረጽ ነጻ ንዝዀነ ሸቶታት ዝምልከት ዓንቀጽ“ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኣብ ኤርትራን ኣብ ናይ መዓስከር ስደተይናታትን ዘለዉ ሰባት፡ ብዘይ ኣፈላላይ ናይ እምነትን ፖለቲካዊ ኣረእኣያን ኣመጻጽኣ መበቈል፡ ንናይ ሓባር ረብሓ ጉዳያት ዘገልግል መምርሒታት ናይ ግድን ይኽተል።
  • 2.1 ስርሓት ማሕበር ነቲ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ስምምዕ ከም ዝነግስ ምግባርን፡ ኣብ ኵሉ ባህላዊ ሸለኻት ዓለምለኻዊ ኣረኣእያን ምጽውዋርን ምክብባርን ንምስፋን ዘቕንዐ ይኸውን፡
  • 2.3 ማሕበር ነዚ ይስዕብ ዕማማት ብፍሉይ ይከታተል፡
   • 2.3.1 ንሰባት ኣብ ኤርትራን ኣብ መዓስከር ስደተይናታትን ዘለዉ ዘድሊ ደገፋት ንምግባር ገንዘባዊ ይኹን ማተሪያላዊ ሓገዝ የነዲ
   • 2.3.2 ተዓዘብትን ሓገዝትን ንኤርትራን ንመዓስከር ስደተይናታትን ይሰድድ። ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ኤርትራን መዓስከር ስደተይናታትን ንኪወሃብ ህዝባዊ መብርህታትን መግለጽታትን ይካየድ።  ንግላውን ናይ ገዛእ ረብሓን ዝምልከት ሸቶ ዘይብሉ፡ ኣብ ምህናጽ ሃገረ ኤርትራ ንዝካየድ ናይ ትምህርቲ ኣተዓባብያ ጥዕና ንከባቢ ይኹን ቑጠባዊ ሚዛን ዝምልከት ፕሮጀክትታት ምድጋፍ።
   • 2.3.3 ማሕበር ባዕሉ መንቀል ፕሮጀክትታት ኪኸውን ስለ ዝኽእል ንዕኡ ዝኸውን ትካላት ይቕውም። ከም’ዚ ዝመሰለ ህላወ ናይ ባዕሉ ፕሮጀክትታት፡ ውሳኔ ዓመታዊ ጠቕላላ ኣኼባ ኣባላት የድሊ።
   • 2.3.4 ካልኦት ተመሳሳሊ ዕላማታትን ሸቶታትን ዘለወን ማሕበራት፡ ስርሕተን ብዘይ ጸገም ካብ ቀረጽ ናጻ ንምክያድ እዚ ማሕበር እዚ ኣድላዪ ሓባራዊ ዝዀነ ኣገባባት ይፍጽም።
  • 2.4 ነቲ ኣብ ቅዋም ተዘርዚሩ ዘሎ ሸቶታት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ካብ ውጽኢታት ኣባላትን፡ ህዝባዊ ሓገዛት ምካብን፡ ካብ መንግስታዊ ደገፋትን ይኸውን።
  • 2.5 ማሕበር ብመሰረት’ቲ ናይ ሓባር ረብሓ ዝምልከት “ካብ ቀረጽ ነጻ ዝዀነ ሸቶታትን” እቲ ናይ እቶት ኣገባብ ከምኡውን በቲ ነፍሲ ወከፉ ኣብ ገጊዜኡ ዝፈቕዶ ሕጊ መሰረት ዝምራሕ ይኸውን። ስርሓት ማሕበር፡ ትርፊ ንምካብ ኣይኰነን። እቲ ማሕበር ንርሰይ ከይበለ ዝሰርሕን፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ቁጠባዊ ሸቶ ቀዳምነት ዘይህብሉን እዩ።   
  • 2.6 መሳርሕታት ማሕበር፡ ቅዋም ንዝንጽሮም ሸቶታት ጥራሕ ኪውዕል ይግባእ። ኣባላት ማሕበር  ካብ መሳርሒታት ማሕበር ኣበል ኣይወስዱን። ዝዀን ይኹን ሰብ፡ ንሸቶታት ማሕበር ጓና ንዝዀኑ ወይ’ውን ብዘይተመጣጠነ ልዑል ጉንዖ ኪከሓስ የብሉን። 
  • 2.7 ኩላቶም ኣባላት፡ ናይ ኣካላት መሪሕነት ማሕበር፡ እዚ ቅዋም’ዚ ፍሉይ መምርሒ ክሳዕ ዘይሃበ፡ ኣበል ኣይወሃቡን።

ገለ ካብ ክንበጽሖ እንሕልን ሸቶታት

Veröffentlicht: Montag, 03. Oktober 2022

ካብ 2012 ንደሓር ካብ ዲክታቶርያዊ ግፍዒ መንግስቲ ኤርትራ ነጻ ኰይኑ ዝርከብ ከባቢ ኣሎ። ሎሚ እተን ክልተ ዓድታት ቅኒቶን ክኒንን ባዕላተን ብደመክራሲያዊ መንገዲ ብዝመረጻኦም ነናታውተን ሽማግለታት ኪመሓዳራ ይርከባ ኣለዋ። እዘን ሽማለታት እዚኣተን ሎሚ ዝዀነ ይኹን ዓይነት ሓገዝ የድልየን ኣሎ።

ናህና ድልየት፡ ነዘን ክኒንን ቅኒቶን ዝበሃላ፡ ብገዛእ ርእሰን ሽማግለታት ዝመሓድራ ዓድታት እዚኣተን፡ ንናይ ጥዕናን ምዕብልናን ትምህርታዊ ጉዳያተን ብዝግባእ ንኸሰላስላ ምእንቲ ክንሕግዘን እዩ። ምስጋና ንመንግስቲ ኣትዮጵያ ቆልዑት እዘን ዓድታት እዚእተን ኣብ ስግር ዶብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ኣትዮም ትምህርቶም ኪከታተሉ ፈቒዶምሎም ኣለዉ። በቲ ናይ ትምህርቲ መደብ መሰረት እቶም ንኣሽቱ ቆልዑ፡ ቅድሚ ስሩዕ ትምህርቲ ምጅማሮም፡ ብመዕበይ ሕጻውንቲ ኣቢሎም ኪሰጋገሩ ይግብኦም።

እታ ናይ ፈለማ ክፍጸም ዘለዎ ከዓ እቲ „ፕሮጀክት መዕበይ ህጻውንቲ“ ዝብል እዩ። ሳላ ውዕዉዕ ደገፍ ኣባላትና ድማ ብዙሕ ናይ ገንዘብን ብተቐማጦ እውን ናይ ሓይልን ሞራልን ደገፍ ስለ ዝረኸብና ስራሕ ብደሓን ይሰላሰል ኣሎ። ብዛዕባኡ ጸጸኒሕና ከነከታትለኩም ኢና።

እቲ ስዒቡ ኪካየድ ዘለዎ እውን „ማይ ሰላም Mai Selam - Wasser des Fridens ፕሮጀክት“ ኢልና ዝሰመናዮ እዩ፡ ኣብ ግብሪ ኪትርጐም ድማ ኣለዎ ንብል። ጥዕና ክልቲኡ ዓድታት ብመጠኑ ንምውሓስ ጽሩይ ዝስተ ማይ ኪህሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። በዚ ምኽንያት ድማ ፍታሕ ረኺብናሉስ ኣብ ቀረባ እዋን ጽሩይ ዝስተ ማይ ንምርካብ ክልተ ዒላታት ንክኰዓት ከም ዕዮ ንክኢላ ሂብና መደብ ኣብ ምስልሳል ተታሒዙ ዘሎ እዩ። ነዚ ጽሩይ ማይ ንምርካብ ግን ማዕረ 15000 ኤውሮ ዝበጽሕ ገንዘብ ከድሊ ምዃኑ ተገንዚብና ኣሎና።

ኣብ‘ተን ዝተፈላለያ መዓስከራት ስደተኛታ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ቆልዑት፡ መጻኢኦም ንከስተኻኽሉ ምእንቲ ኣዝዩ ኣገዳስ ዝዀነ ሓገዛት ብቑልጡፍ የድልዮም ኣሎ። ብዘካ‘ቲ ንህይወቶም ዝኸውን ብልዕን ምክንኻን ጥዕናን፡ ነቲ እናደየበ ዝኸይድ ዘሎ ዋሕዚ ስደት ንምግታእን ነታ ካብ ዲክታቶር ነጻ እትኸውን ኤርትራ ዕድል ንኪህልዋን ምእንቲ ትምህርቲ የድልዮም ኣሎ።  ካብ‘ዚ ተበጊስና ድማ ነተን ድሮ ኣብ መዓስከራት ስደተይና ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ንምድጋፍ „ፕሮጀክት መባእታዊ ትምህርቲ“ መድብና ኣሎና። ኣብ ዓድታት ቅኒቶን ክኒንን እውን ሓደ መባእታዊ ትምህርቲ ንምትካል መዲብና ኣሎና። እቲ ኣብያተ ትምህርታት ብመጠኑ ግቡእ ደርጃ ንኪህልዎ ምእንቲ ዝኣክል ንመምሃሪ ዘገልግል ክፍልታትን ንመምሃሪ ዝኸውን ነገራትን እኹላት መማህራንን ወዘተ. . . ዘድልዮ ምዃኑ ንርዳእ።

ዝዀነ ኰይኑ ግን እዚ ዅሉ ኣብ ግብሪ ኪፍጸም እንታድኣ ኰይኑ ሓገዛትኩም ምስ ዝህሉ እዩ። ስለ‘ዚ ድማ ሓገዛትኩም ንኽቅጽል ካብ መዓሙቕ ልብና ዝነቐለ መጸዋዕታ ነቕርበልካትኩም።

በጻሕቲ

Aktuell sind 38 Gäste und keine Mitglieder online