ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንምርዳእ ዝዓለመ ፕሮጀክትታት፡ ማሕበር ረድኤትን ምዕብልናን ኤርትራ ዝ. ማ. ሓገዝኩም/ክን ንምብርካት ንሓትት። ኣብዚ እዋን’ዚ ጽዑቕ ሓገዛትና ነቲ ምሕዳስ ዘድልዮ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ብስድራቤታት ኤርትራውያን ስደተኛታት  ዝተተኽለ  ኣብያተ ትምህርትን ተመሃሮን ኣብ ዝምልከት ፕሮጀክት ተጸሚድና ንርከብ።

ብእተበርክትዎ ሓገዛትክን/ኩም ን

  • መግዝእ ጀነረይተር

            እቲ ኣብ መምሃሪ ክፍልታት ዝህሉ ሙቐት መብዛሕትኡ እዋናት ሎዕሊ 40 ሰንቲግረድ ይበጽሕ

  • ክሕደስ ዝግብኦ ህንጻታት

           ብዝዘነበ እዋን ዝነጥብ ናሕሲ ስለ ዘለዎ

  • ወርሓዊ ክፍሊት ተመሃሮ ንክማላእ

           እዚ ምስ ዝፍጸም ድማ እዩ ተመሃሮ ምስክር ወረቐቶም ክጭብጡ ዝኽእሉ

  • ደሞዝ መማህራን ምኽፋል ክማላእ ክከኣል ምእንቲ

           ክሳብ’ዚ እዋን’ዚ ብኸፊል ስል ዝካየድ ዘሎ